organisatie

Relim is een stichting met een platte structuur. Relim kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol. Ze houdt toezicht op de bedrijfsvoering, het maatschappelijk belang, de wensen van belanghebbenden buiten de organisatie en de dienstverlening en organisatie door Relim. De Raad van Toezicht is daarbij een klankbord en adviseur voor de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • J.H.M. (John) Monsewije, voorzitter
  • T.A.J. (Theo) Reinders, vice voorzitter
  • F.J.A.G. (Frank) Kroese
  • J.J. (Joop) Essing
  • A.C.H. (Angelique) Hendriks

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur geeft leiding aan Relim. Omdat Relim een relatief kleine organisatie is, bestaat de Raad van Bestuur uit één persoon: S.A.H. (Nino) Bellinzis

Medezeggenschap
Relim hecht veel waarde aan de medezeggenschap van haar medewerkers en haar personeel. Relim vindt het daarnaast belangrijk om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de medewerker. De medewerker staat namelijk altijd centraal. Daarnaast is het wettelijk verplicht om medewerkers de bevoegdheid te geven om mee te beslissen over allerlei zaken. Daarom heeft Relim een cliëntenraad voor alle medewerkers.

Beloningsbeleid
In het kader van beloningsbeleid volgt Relim de CAO GGZ. De Raad van Toezicht ontvangt een onkostenvergoeding voor de gemaakte onkosten.

Financiele verantwoording
De financiële verantwoordingsdocumenten (Jaarrekening) worden na goedkeuring gepubliceerd op de site van Jaarverslagen voor de Zorg